Ragıb el-Isfahani

Ragıb el-Isfahani

İran'lı müfessir ve nahiv alimi.
İsmi; Hüseyin bin Muhammed bin Mufaddal er-Râgıb el-İsfehânî’dir. Râgıb-ı İsfehânî diye meşhûr olmuştur. Doğum târihi kesin olarak bilinmemektedir. Adnan el-Cevheri doğum tarihini hicri 343 olarak vermektedir. Aslen İsfehanlı olup, Bağdât’ta yaşamıştır. Vefat tarihi hakkında hicri 412'den 503'e kadar farklı görüşler ileri sürülmüştür. Asıl vefat tarihi H. 425'tir. (Bkz. Râgıb el-Isfahanî, "Müfredat: Kur'ân Kavramları Sözlüğü", Çıra Yay. İstanbul 2010, s. 43).

El Müfredat adlı eseri, Kuran'ı Kuran ile açıklama prensibine göre hazırlanmış meşhur bir kavramlar sözlüğüdür.