Ali Şiası Safevî Şiası

Yazarı
Türü
Diğer
Sayfa Sayısı
0
Baskı Sayısı
0
Yayın Evi
Fecr Yayınevi

Bugün İslam dünyasında şiddetlenen bu yalancı savaş Ali Şiası’yla Muhammedî Sünnîliğin savaşı değildir. Bu savaş, “Safevî Şiası”nın “Emevî Sünnîliği” ile savaşı olup Safevîler’in Osmanlılar’la savaşının ve bu iki düşman devletin siyasette dini kullanmalarının yansımasıdır. İkincisi, İslam ülkelerinin her yanında yeni yeni canlandırılan ve düzenli programlarla, düzenli işleyen bütçe, hesap, kitap ve taktiklerle icra edilen bu savaş, İslam-Siyonizm savaşından sonra ortaya çıkmıştır. Bu savaş, bütün halkın ve özellikle gerçek Ali Şiası ve Muhammedî Sünnîlik âlimlerinin düşüncesinde Müslümanların ortak dış tehlike karşısında birlik, beraberlik ve dayanışma fikri gündeme geldikten sonra gündeme gelmiştir. Plan, cephe gerisinde tefrika çıkarma planıdır. Bu, Müslümanların Siyonizm tehlikesinden gâfil kalmalarını sağlamanın en iyi yoludur. Amaç, Sünnî halkın, İslam’ın tehlikesi Şiîliktir, diye korkmasını sağlamak, Şiî halkı da, İslam’ın tehlikesi Sünnîliktir, diye korkutmaktır! Düşman için bundan daha iyi bir başarı olamaz. Öyle bir plan or-taya koyarlar ki karşı cephede düşmana saldırmak için aynı siperin içerisinde pusu kuran iki asker ansızın birbirinin canına kast eder ve beriki, “Kapıyı Hz. Fatıma’nın böğrüne vuran sendin.” diyerek arkadaşının yakasına yapışırken öteki de “Ömer’e şöyle böyle diyen sendin ha?” diye berikinin yakasına yapışarak bağırır. Bu iki kardeşin kopardığı yaygara ve İslam’ın ilk dönemindeki anlaşmazlıkları düzeltmek için çıkarılan kargaşa arasında biri kulak kesilse, ırmağın batı kıyısından zafer ve alay kahkahasını duyabilir.
İçindekiler »
Ali Şeriati
Yayıncının Notu
Açıklama

BİRİNCİ BÖLÜM
AL ŞİA KARA ŞİA

İKİNCİ BÖLÜM
ALİ ŞİASI SAFEVÎ ŞİASI
Sığırdilcilik
Hareket ve Kurum
Osmanlı ve Batı
Arkadan Anî Bir Saldırı
Safevî Şiası Mantığına Örnek
“İrşad’ın Tanıtımı” Adlı Bildiri
Bildirinin Metni
Sayın Askerî’nin Haşiye 3’ünün Tercümesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ŞİÎ-SÜNNÎ “YAKINLAŞMASI” ve ŞİÎ ALİMİN MANTI⁄I

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SAFEVÎ ŞİASI’NIN “MEZHEP ve MİLLİYET” MONTAJI
Mezhep ve Milliyet Montajı
Milliyet: “Şiî Şuûbî” Hareketi
Medine’deki Medâyin Gelini
Mezhep: “Şuûbî Şiî” Hareketi
Ali Şiası Olsa
Safevî Başyapıtı: İki Karşıtlığın Birliği
Şer’î Külah: Allah’ı Aldatmak
Kara Büyü
Şiîliğin Şiîlik Tarafından İnkârı

BEŞİNCİ BÖLÜM
İMAM’IN YERİ
İmam Gökte: Tanrı’yla İrtibatta
Hatırlatma
Örnekler
İmamların Ululazm Peygamberlere Üstünlüğü
İzahat
Netice ve İzahat
Sonuç
İmam Yerde: “Halife” İle İrtibatta
İmam Seccad Abdulmelik Karşısında
Yezidin Kölesi İmam
Batı Hıristiyanlığı ve Safevî Şiası, Kerbelâ’da Bir Frenkli
Şia’nın Garpzedeliği
Mescit Korkusu
Taklit ve Yas Tutma
Şiîliğin Yön Değiştirmesi
Bir Başka Büyük Dönüşüm
Safevîlerden Önceki Safevî Şiası

ALTINCI BÖLÜM
İKİ MEZHEBİN İNANÇ TEMELLERİ
Itret
İsmet
Vesayet
Velayet
İmamet
Adalet
Takiyye
Bidatin Reddi ve Sünnet
Gaybet
Şefaat
İçtihat
Dua
Taklit
ALİ ŞİASI ve SAFEVÎ ŞİASI’NDA İNANÇ
ESASLARININ ÖZET KARŞILAŞTIRILMASI
Resimler

Kaynaktan Diğer Alıntılar