Cemaatin Dönüşümü

Yazarı
Türü
Araştırma
Sayfa Sayısı
276
Baskı Tarihi
1999
ISBN
975-7726-98.2
Baskı Sayısı
1
Basım Yeri
Ankara
Yayın Evi
Vadi Yayınları

Cemaatin Dönüşümü
Geç modern dönemde cemaat sosyolojisi

Sosyolojik çevrelerde moderleşmenin en önemli göstergelerinden birinin cemaatten topluma doğru bir gelişme olduğu yönünde yaygın bir görüş vardır. Belki bu nedenle moderleşme tarihi bir bakıma cemaatin çözülüşü ve bunun yerini toplumun alması biçiminde okunmuştur. Sosloyogların öncü isimlerinden olan Marx, Weber, Durkheim ve Simmel’in yazılarında bu çözülüşün hem dramatik boyutlarına hem de modernleşmeye damgasını vuran boyutlarına merkezi bir yer ayrılmıştır. Her birinin analizlerinin odağında bu geçişin nasıl kavramsallaştırılacağı sorunu yatmaktadır. Cemaatten Topluma geçişin analizini ve kavramsallaştırmasını, bu geçişin bireysel ve toplumsal sonuçlarını doğrudan bütün çalışmalarının merkezine oturtan Ferdinand Tönnies’in katkılarıysa bir "Cemaat Sosyolojisi" için en temel çerçeveyi çizmiştir. Oysa günümüzde bu klasik "cemaatten topluma geçiş" yaklaşımları ciddi bir krizin eşiğine gelmiş bulunuyor. Yaşamakta olduğumuz yeni toplumsallaşma biçimlerine bu klasik "toplum" modeli biraz dar gelmektedir. Modernleşmeyle birlikte çözüldüğü ve ortadan kaybolduğu hükmüne varılan "Cemaat" tarzı toplumsallaşmanın -yine aynı kaderi beklemesi gereken ırkçlık, milliyetçilik ve dinselliğin değişik biçimleriyle birlikte-postmodern veya geç-modern denilen çağımızda adeta inadına tekrar nüksetmekte olduğu görülüyor. Günümüz sosloyogları bu durumu modernliğin global krizinin bir parçası olarak algılamaya eğilim duyduklarından konuyu postmodernleşmeyle irtibatlandırmaktadırlar.

Her halükarda bu konu, Sosyal teorinin klasik yaklaşımına karşı entellektüel ilgiyi ciddi bir biçimde harekete geçirmeyi gerektiriyor. Razaman Yelken, sosyal teorideki bu entellektüel ilginin hakkını vererek cemaatin yeniden dönüşünü bir çeşit "Cemaat Sosyolojisi" çerçevesinde ele alırken, aslında bu dönüşün, yine de cemaatin ciddi  "dönüşümlere" uğraması pahasına vuku bulduğunu göstermeye çalışıyor.

Kaynak: http://kitap.radikal.com.tr/kitap/siyaset-sosyolojisi/cemaatin-donusumu…

Kaynaktan Diğer Alıntılar

Başlık Altı Çizili Satır Sayfa Azalan sıralama
En küçük ortak paydada ortaya çıkan cemaat

Cemaatin amaçlanan, kurulan bir şey haline gelmesi, hedefler ve katılım açısından çoğu zaman modern bir olgu olarak sivil toplumla ilişkilendirilmesine yol açmaktadır.

14
Cemaatin topraktan kopuşu

Cemaatin topraktan kopma sürecinin bu aşamasında öne çıkan en belirgin unsur, toplumsal ilişki ve bağlanış biçimi olarak diğer ilişkilerden farklı ve ayırt edilen özel bir ilişki ve bağlanış biçimi

14
Cemaatin topraktan kopma süreci

Cemaatin topraktan kopma sürecinin bu aşamasında öne çıkan en belirgin unsur, toplumsal ilişki ve bağlanış biçimi olarak diğer ilişkilerden farklı ve ayırt edilen özel bir ilişki ve bağlanış biçimi

14
En küçük ortak paydaya indirgenmiş, tek konu, tek sorun oluşumları

Klasik cemaatin insanın yaşamının bütününü içine alan özelliğine karşılık, bu yeni oluşumlar, karşılıklı sınırlandırılmış, amaç veya hedef olarak birlikte paylaşılan, belirlenmiş noktalar üzerinde

15
Tönnies’in Gemeinschaft ideal tipinin yetersiz kalması

Tönnies’in Gemeinschaft ideal tipi teorik bir araç olarak önemli bir fonksiyon ifa etmesine karşılık, tam da cemaate yüklediği belirli toplumsal koşullara gönderme yapan anlamıyla da, cemaatin daha

15
Postmodern Cemaatler

Cemaat (Gemeinschaft) klasik sosyoloji paradigmasında modernin, kentin, bilimin, rasyonalitenin karşısında, geleneği kırı/köyü/kasabayı temsil ediyordu.

17
Cemaati tanımlamak

Sosyolojik kavramların, özellikle cemaatin tanımlanmasının ne kadar zor olduğunu itiraf etmemiz gerekmektedir.

18
Bender'in Cemaat Tanımı

T.Bender’in tanımına göre, “geçmişte birçok yapısal biçim alan cemaat, en iyi şekilde, karşılıklı ve duygusal bağlarla temelli toplumsal ilişkiler şebekesi (network) olarak tanımla

20