Ramazan el-Butî

Ramazan el-Butî

Muhammed Said Ramazan el-Buti
1929 (H.1347) de Ceziretü İbni Amr ( Irak) kasabasında doğdu. 4 yaşındayken ailesi Şam'a yerleşti. İlk ve orta tahsilini Şam'da tamamladı. Babası Molla Ramazan’ın yetişmesinde büyük katkısı oldu. Şeyh Hasan Hebenneke'den feyz aldı.

Lise tahsilinden sonra Ezher'e girdi. 1955 de mezun olup Suriye'ye döndü. Humus'da bir süre öğretmenlik yaptı. Sonra Şam Üniversitesi Şeriat Fakultesi'ne Asistan olunca, Fakulte O'nu doktora için tekrar Ezher'e gönderdi. Şeriat Fakultesi’nde doktorasını tamamlayarak "Bi Takdiri Mümtaz" derecesiyle doktor oldu. 1966 da da Eğitim Sertifikası’na hak kazandı. Şam'a dönünce Yar. Profesörlük göreviyle Şer'i ilimleri okutmaya başladı. Bir müddet sonra, Fıkıh Kürsüsü Başkanı ve Dekan İlmi İşler Yardımcısı oldu. Sonra Şeriat Fakultesi dekanı oldu. 1980 lere kadar bu görevde kaldı. Sonra Kürsü Başkanlığı yaptı.

Bir çok gazete, ilimi, fikri dergilerde yazdı, konferanslarda, camilerde vaazlar verdi. Dersleri, sohbet ve konferansları da genellikle yazdığı ilmi eserlere istinad ediyordu.

Ana dili Kürtçe’den başka Arapça, Farsça, Türkçe ve iki batı dili biliyor. Irak’ta Rüknüddin semtinde, kendi adıyla anılan Mescid civarında oturuyor.

Eserleri:

-Fıkhu's-Sıre [12]
-Kübra'l-Yakınıyyat , [13]
-el-Maddiye el-Cedeliyye, [14]
-et-Terbiyetu'l-İslamiyye , [15]
-en-Nizamu'l-İktisadi'l-İslami , [16]
-el-La Mezhebiyye[17]
-Ebhasü'n fi'l-Kimme , [18]
-Hakeza Felned'u ile'l-İslam ,[19]
-Müşkilatü'ş-Şebab ,[20]
-İla Külli Fetatin Tü'minu Billah ,

http://www.davetci.com/akaid_konf.htm