Cevat Özyurt

1964 Giresun doğumlu olan Cevat Özyurt Lisans öğretimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde (1991), Yüksek Lisans öğretimini Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (1998), Doktora öğretimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (2002) tamamladı.

Kırıkkale Üniversitesi (1994-2004 ve 2011-2015) ve Balıkesir Üniversitesi’nde (2004-2011) çalıştı. Akademik çalışmalarını 2015 yılından itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde sürdüren Özyurt’un değerler sosyolojisi, din sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, Türk sosyoloji tarihi, küreselleşme, Osmanlı modernleşmesi, milliyetçilik, vatandaşlık eğitimi ve insan hakları konularında kitapları, makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.

1. Özyurt, C., “İnsan Haklarının Küreselleşmesi”, İnsan Hakları Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, Sayı, 2, ss. 65-84, (2004). [SocINDEX]
2. Özyurt, C., “Gökalp Ulusçuluğunda Kurucu Unsur Olarak Din”, Muhafazakar Düşünce Dergisi, S. 1, ss. 217-238, (2004).
3. Özyurt, C., “Osmanlı’da Resmi Ulusçuluk ve Dil Politikası”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Selçuk İletişim Dergisi, S. 11, ss. 155-165, (2004). [ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı]
4. Özyurt, C., “Modernleşme ve Küreselleşme Bağlamında Varoluşun Topluluksal Dinamikleri”, Muhafazakar Düşünce Dergisi, S. 2, ss. 11-32, (2004).
5. Özyurt, C., “Uluslaşma Süresinde Gökalp’in Medeniyet Arayışı”, Doğu-Batı Düşünce Dergisi, S. 31, ss. 179-198 (2005).
6. Özyurt, C., “Dilde ve Edebiyatta Uluslaşma: Genç Kalemler ve Yeni Lisan Hareketi”, Muhafazakar Düşünce Dergisi, S. 5, ss. 53-80, (2005).
7. Özyurt, C., “Modern Bir Olgu Olarak İnsan Haklarının Küreselliği ve Kültürelliği”, Sivil Toplum Düşünce ve Araştırma Dergisi, S. 13-14, ss. 73-82, (2006). [SocINDEX]
8. Özyurt, C., “Durkheim Sosyolojisinde Ahlaki Kontrol Sorunu”, Değerler Eğitimi Dergisi, S. 13, ss. 47-71, (2007). [ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı; EBSCO Host Education Source]
9. Özyurt, C., “Yirminci Yüzyıl Sosyolojisinde Kentsel Yaşam”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 18. ss. 111-126 (2007). [ASOS Sosyal Bilimler İndeksi]
10. Özyurt, C., “Tocqueville’de Demokratik Toplumun Doğası”, Muhafazakar Düşünce Dergisi, S. 12, ss. 173-193 (2007).
11. Özyurt, C., “Şinasi ve Yeni Osmanlılar Düşüncesinde Modernleşme”, Düşünen Siyaset, S. 8, ss. 55-81 (2008).
12. Özyurt, C,. “Özgürleşme ve özdeşleşme Arasında Öznenin Direnişi”, Hece Dergisi, S. 138-140 (Postmodernizm Özel Sayısı), ss. 47-54 (2008).
13. Özyurt, C., “Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Davranışları: 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri Balıkesir Örneği” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S. 33, ss. 289- 320, (2010). [ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı]
14. Özyurt, C., “Ahmed Cevdet'de Modernleşme ve Muhafazakar Devletçilik”, Demokrasi Platformu Dergisi, Sayı 25, ss. 65-84 (2011).
15. Özyurt, C., Bireyci Toplum Savunusu Olarak Prens Sabahattin Sosyolojisi, Muhafazakar Düşünce Dergisi, Sayı 32, ss. 175-196 (2012) [EBSCOhost]
16. 16. Özyurt, C., “Said Halim Paşa Düşüncesinde Değişim ve Süreklilik: MuhafazakârReformcu İslamcılığın Doğuşu”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, Sayı 37, ss. 67-102 (2013). [ASOS Sosyal Bilimler İndeksi]
17. Özyurt, C., “Türkiye’de Eğitim İdeolojisi ve Kimlik İnşası”, Eğitime Bakış Dergisi, Yıl 9, Sayı 26, ss. 8-21 (2013).
18. Özyurt, C., “Nostalji Olarak Edebiyat: Cengiz Dağcı’nın Küçük Yurdu”, Türk Dili, Cilt XVII. Sayı,753 (2014), ss. 31-41.
19. Özyurt, C., “Hegel’in Din Yorumunun Sosyolojik Analizi: Dinin Tin İle İmtihanı”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. 14, S. 2, ss, 137-174, (2014). [ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı; EBSCOHost Source Database]
20. Özyurt, C., “Marx’ta Yanılsama ve İdeoloji Olarak Din”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 7, S. 2, ss. 207-240, (2014). [ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı; Index Copernicus; ASOS Sosyal Bilimler İndeksi; Scipio Scientific Publishing]
21. Özyurt, C., “Ziya Gökalp: İmparatorluktan Milli-Devlete Sosyoloji”, Sosyoloji Divanı, Yıl 2, Sayı 4, ss, 425-456 (2014).
22. Özyurt, C., “Nostalji Olarak Edebiyat: Cengiz Dağcı’nın Küçük Yurdu”, Türk Dili, Cilt XVII. Sayı,753, ss. 31-41 (2014).

Yayımlanmış Kitapları:
1. Özyurt, C., Modern Toplumun Çözümlenmesi, İstanbul, Açılım Kitap, (2005).
2. Özyurt, C., Küreselleşme Sürecinde Kimlik ve Farklılaşma, 2. Bs. İstanbul, Açılım Kitap, (2012).
3. Özyurt, C., Modern Türk Düşüncesinin Sosyolojisi, Ankara, Kadim Yayınları, (2014). Kitap Editörlüğü: 1. Öçal, Şamil ve Özyurt, Cevat (Ed.), Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din, Ankara, Hece Yayınları (2013).
2. Özyurt, Cevat ve Mazman, İbrahim (Ed.), Sosyal Teoride Din, Ankara, Hece Yayınları (2015).
3. Özyurt, Cevat ve Tak, Ahmet (Ed.), Ziya Gökalp Kitabı, Ankara, Hece Yayınları (2015).

Kitaplarda Bölüm Yazarlığı:
1. Özyurt, C., “Çocuk Sosyolojisi: Bir Giriş Denemesi”, (İç.) Aile Sosyolojisi, Ed. Kadir Canatan ve Ergun Yıldırım, İstanbul, Açılım Kitap, ss. 155-181 (2011).
2. Özyurt, C., “Rene Guenon’da Batı Medeniyetinin Eleştirisi”, (İç) Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din, Ed. Ş. Öçal ve C. Özyurt, Ankara, Hece Yayınları, ss.199-228 (2013).
3. Özyurt, C., “Durkheim Sosyolojisinde Toplumsal Bütünleşme Aracı Olarak Din”, (İç) Sosyal Teoride Din, Ed. C. Özyurt ve İ. Mazman, Ankara, Hece Yayınları, ss. 175-239 (2015).
4. Özyurt, C., “Ziya Gökalp’te Millet İnşa Aracı Olarak Değerler Eğitimi”, (İç) Ziya Gökalp Kitabı, Ed. C. Özyurt ve A. Tak, Ankara, Hece Yayınları, ss. 435-475 (2015).

Yayımlanmış Bildiriler:
1. Özyurt, C., “Küreselleşme, Ulusal Eğitim ve Siyasal Toplumsallaşma”, 21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi. Ed. M. Safran & D. Dilek. Ankara: Yeni İnsan Yayınevi, 211-227 (2008).
2. Özyurt, C., “Toplumu Yeniden Düşünmek: Kozmopolitanizm ve Çokkültürlülük”, VI. Sosyoloji Kongresi, [Aydın, Ekim 2009], Ankara, Sosyoloji Derneği, ss. 57-86 (2011)
3. Özyurt, C., “Küresel Vatandaşlığın Gelişimi, İmkanı ve Küresel Değerler Eğitimi", I.Uluslararası Avrupa Birliği, Demokrasi, Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara, Pegem A Yayınları, ss. 159-166, (2009).
4. Özyurt, C., “Mehmet Akif’in Şiirlerinde Doğu Batı Gelenek ve Modernlik”, Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu [Balıkesir: 11-13 Mart 2011] Bildiriler Kitabı, Haz. M. Narlı ve başk. Balıkesir, Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ss. 261-280 (2011)
5. Özyurt, C., “İkinci Meşrutiyet Döneminde Kültürel Türkçülük ve Genç Kalemler Dergisi”, 100. Yılında Yeni Lisan ve Milli Edebiyat Çalıştayı [İstanbul: 29-30 Nisan 2011] Bildirileri, Haz. H. Argunşah, O. Karaburgu, Türk Edebiyatı Vakfı, İstanbul, 2011, ss. 218-244 (2011).
6. Özyurt, Cevat., “Ortadoğu’da Kimlik ve Şiddet”, Uluslararası I. Ortadoğu Sempozyumu [Kırıkkale: 7-10 Mayıs 2014], C. I, Kırıkkale, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, ss. 365-390, (2014).

Yazarın Kayıtlı Eserleri

Kaynak Adı Yayın Evi Basım Yılı Basım Yeri Baskı Adeti
Modern Türk Düşüncesinin Sosyolojisi (1839-1923) Kadim Yayınları 2016 Ankara 2. Baskı