modernlik

Ahlak Verimlilik Kârlılık

Author Image
Book Cover

Modernliğin doğuşunun, mantıksal olarak birbiriyle uzlaşmaz iki açıklaması (modern deneyim tartışmamızın gündemini başka herhangi bir düşünürden daha fazla belirlemiş olan) Max Weber'de bulunabilir

Zygmunt Bauman ( ), s.
14

Edebiyatımız Belediyesizdir

Author Image
Book Cover

Genç şiirimizde görünen fantezi temayülleri, garabetler, aykırılıklar, belirsizlikler, küstahlık derecesindeki fikir ve hayal cür'etleri taassupsuz, fakat müsamahasız bir tasfiyeye muhtaçtır.

Peyami Safa ( ), s.
96